Office

BC VODNY
Address: Moscow, Golovinskoe Highway,
5, K.1, pom. 9017-2
Tel .: +7 (964) 586-04-55
E-mail: va@settestudio.ru
Mon-Fri, from 10:00 to 18:00.

Factory

Address: Moscow region, Podolsk,
Neftebazovsky passage, 7
Tel .: +7 (916) 56-76-111
E-mail: msm@settestudio.ru
Mon-Fri, from 10:00 to 18:00.